ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAPYTANIE OFERTOWE
na wykonanie audytu wzorniczego i opracowanie strategii wzorniczej przedsiębiorstwa

Zamawiający:
INCANTO Edyta Czarnecka, ul. Powstania Styczniowego 73 lok. 2, 20-706 Lublin
Przedmiot zapytania ofertowego:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie audytu wzorniczego oraz opracowanie strategii wzorniczej przedsiębiorstwa Zamawiającego. Strategia wzornicza  ma być rezultatem projektu realizowanego w ramach działania 1.4 „Wzór na konkurencję” Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Etap 1.
Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia audytu, dokonując analizy działalności Zamawiającego pod względem jego potencjału i potrzeb wzorniczych. Audyt ma na celu opracowanie Strategii wzorniczej i  obejmować będzie: analizę wzorniczą Zamawiającego w zakresie oferty produktowej, modelu biznesowego, technologii, struktury organizacyjnej, procesów komunikacji, strategii marketingowej, zdefiniowania i charakterystyki klientów i konkurencji oraz kluczowych w kontekście Zamawiającego trendów branżowych, analizę potrzeb Zamawiającego w zakresie zarządzania wzornictwem, analizę pod kątem wykorzystania wzornictwa i potencjału rynkowego Zamawiającego.
Miejsce realizacji audytu wzorniczego:
INCANTO Edyta Czarnecka, ul. Powstania Styczniowego 73 lok. 2, 20-706 Lublin
 Szczegółowy zakres prac w ramach usługi:
Audyt obejmować będzie 3 obszary tj.:
a)    Analiza wizerunku marki: informująca o odczuciach konsumenckich i spostrzeżeniach związanych z marką, komunikatach i ich spójności, przekazywanych w logotypie, graficznych publikacjach Zamawiającego, które docierają do odbiorców Zamawiającego. Działanie obejmować będzie nie tylko Zamawiającego, ale także głównych jego konkurentów, prowadząc do analizy porównawczej.
b)    Analiza wzornicza produktu: skupiać się będzie na produktach oferowanych przez Zamawiającego, pozwalając tym samym na określenie dojrzałości wzorniczej przedsiębiorstwa Zamawiającego. W jej ramach dokonana zostanie ocena jakości projektów, w tym zastosowanego wzornictwa, funkcji użytkowych, ergonomii, analizy pod kątem standaryzacji grup produktowych. Jej efektem będzie określenie pozycji produktów Zamawiającego w oczach odbiorców, a także wykazanie dostępnego rynku dla produktów Zamawiającego względem kanałów dystrybucyjnych i rynku już obsługiwanego.
c)    Analiza pod kątem optymalizacji produkcji: skupiać się będzie na procesie produkcji, zastosowanych rozwiązań technicznych i przyjętej technologii wykonania. Jej wynikiem będzie określenie wskazówek wykonawczych, a także określenie warunków do potencjalnego rozwoju linii produkcyjnych.
W wyniku przeprowadzonego audytu Wykonawca zobowiązany jest przygotować strategię wzorniczą obejmującą co najmniej następujące elementy:
1)    ogólną charakterystykę Beneficjenta zawierającą analizę wzorniczą przedsiębiorstwa w zakresie produktów, technologii, struktury organizacyjnej, procesów komunikacji z klientem, strategii marketingowej;
2)    ogólny opis otoczenia Beneficjenta w zakresie designu zawierający co najmniej informacje odnośnie charakterystyki klientów, opis głównych konkurentów;
3)    opis trendów rynkowych, określenie kluczowych w kontekście Beneficjenta trendów branżowych, społecznych i technologicznych o dużym potencjale wpływu na rynek Beneficjenta;
4)    ocenę poziomu wykorzystania wzornictwa w firmie Beneficjenta oraz jej potencjału w tym zakresie;
5)    zdefiniowanie problemów wzorniczych w firmie Beneficjenta (przy czym problemy te mogą dotyczyć zarówno produktu, jak i innych procesów biznesowych w firmie);
6)    możliwości rozwiązania problemów wzorniczych w firmie Beneficjenta;
7)    rekomendacje dalszych szczegółowych działań dla Beneficjenta.
Warunki udziału w postępowaniu
Wykonawca biorący udział w postępowaniu zobowiązany jest do przedstawienia następujących dokumentów:
1.    Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu
2.    Dokumentu rejestrowego Wykonawcy nie starszego niż 6 m-cy licząc od daty złożenia oferty, potwierdzającego, iż osoba podpisująca ofertę posiada odpowiednie pełnomocnictwa w tym zakresie tj. jest ujawniona w dokumencie rejestrowym jako uprawniona do zaciągania zobowiązań, a w przypadku podpisywania oferty przez osobę inną niż widoczna w dokumencie rejestrowym odpowiedniego pełnomocnictwa.
3.    Oświadczenia o braku zaległości wobec ZUS i US oraz o posiadaniu sytuacji finansowej i organizacyjnej pozwalającej na realizację zamówienia
4.    Dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie specjalistów tj.
a.    Listy przedsiębiorstw, dla których specjaliści zaangażowani w projekt realizowali dotychczas działania wzornicze
b.    Oświadczenia o ilości umów przedwstępnych zawartych w ramach konkursu 1.4 „Wzór na konkurencję” na dzień złożenia oferty wraz z oświadczeniem, iż w przypadku wyboru złożonej oferty Wykonawca posiada potencjał niezbędny do należytego świadczenia wszystkich zawartych umów oraz zapewnia ich realizację przez osoby posiadające niezbędne kwalifikacje.
Ocena wskazanych powyżej warunków zostanie dokonana na zasadzie spełnia – nie spełnia.
Maksymalny termin wykonania usługi:
Usługi dotyczące niniejszego zapytania mają zostać wykonane w terminie 6 miesięcy od dnia podpisania przez Zamawiającego umowy na realizację projektu z Regionalną Instytucją Finansującą.
Kryteria wyboru:
Lp
Nazwa
Sposób oceny
Maks. ilość pkt.
1
Maksymalny czas realizacji zadań z zapytania ofertowego
§  realizacja usług w terminie do 3 miesięcy od dnia podpisania przez Zamawiającego umowy na realizację projektu z Regionalną Instytucją Finansującą  – 5 pkt.
§  realizacja usług w terminie powyżej 3 miesięcy od dnia podpisania przez Zamawiającego umowy na realizację projektu z Regionalną Instytucją Finansującą  – 0 pkt.
5
2
Cena całkowita za usługę netto
·         punktacja w tym kryterium wyliczona zostanie według wzoru:
C= (Cmin/Cof) x 70, gdzie:
C – ilość przyznanych punktów za kryterium cena
Cmin – cena minimalna wśród złożonych ofert
Cof- cena danej oferty
70
3
Maksymalny termin płatności za usługę
§  pow. 30 dni od dnia podpisania protokołów odbioru i  przekazania dokumentacji zleceniodawcy  – 10 pkt.
§  harmonogram płatności realizowanych w trakcie trwania projektu (częściowe płatności po zakończeniu poszczególnych zadań projektu) – 5 pkt.
§  przedpłaty przed rozpoczęciem realizacji poszczególnych zadań projektu – 0 pkt.
10
4
Doświadczenie zaangażowanych w realizację projektu specjalistów
§  Oferent deklaruje, że  specjaliści, którzy zostaną zaangażowani w projekt realizowali dotychczas usługi wzornicze dla minimum 30 przedsiębiorstw –  15 pkt.
§  Oferent deklaruje, że  specjaliści, którzy zostaną zaangażowani w projekt realizowali dotychczas usługi wzornicze dla 16-29 przedsiębiorstw –  10 pkt.
§  Oferent deklaruje, że  specjaliści, którzy zostaną zaangażowani w projekt realizowali dotychczas usługi wzornicze dla maksymalnie  15 przedsiębiorstw –  0 pkt.
15
Razem
100
Forma i tryb składania oferty:
Oferty należy składać wysyłając/dostarczając w wersji papierowej do dnia: 11 grudnia  2015 r. do godziny 15:00 INCANTO Edyta Czarnecka, ul. Powstania Styczniowego 73 lok. 2, 20-706 Lublin. Oferty dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.
Osobą uprawnioną do kontaktu w sprawie niniejszego „Zapytania ofertowego” ze strony Zamawiającego jest: Edyta Czarnecka
Oferta powinna być wypełniona komputerowo i złożona obowiązkowo według wzoru formularza ofertowego stanowiącego załącznik do niniejszego zapytania ofertowego, opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia oraz powinna być podpisana przez oferenta, według zasad reprezentacji.
Data zapytania ofertowego: 4 grudnia 2015r.
Termin składania oferty: 11 grudnia 2015r. do godz. 15.00